תקנון אתר שילב

1. מבוא

1.1.  ברוך הבא לאתר www.shilav.co.il (להלן -"האתר"), אותו מפעילה חברת שילב – שיווק  ישיר לבית היולדת בע"מ – ח.פ. 510722291 (להלן - "החברה" או "מפעיל האתר" או "שילב") . האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי שילב (חנות וירטואלית).

1.2.  שילב מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש").

1.3.  המשתמש נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4.  שילב שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. 

1.5.  השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
 

2. תנאי סף לביצוע רכישות באתר

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.  המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

2.2.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

2.3.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.

2.4.  המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

2.5.  המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

 

3. פרטי המשתמש

3.1.  בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.   

ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים שילב לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לשילב בשל כך.

 3.2.  בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

 

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר

4.1.  המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

4.2.  התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (ללא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

4.3.  המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").

4.4.  לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק שילב את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר ששילב תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

4.5.  מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4.6.  המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי שילב בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

4.7.  רישומי המחשב הפנימיים של שילב ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה  לביצוע ההזמנה כאמור.

 

5. אספקת המוצרים

5.1.  שילב תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

5.2.  שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת השליחויות צ'טה.

5.3.  שילב תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

5.4.  שילב מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

5.5.  התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

5.6.  מועד אספקת המוצרים המצויין באתר מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות ציטה (לא כוללימי ו'-ש', ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

5.7.  שילב לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. שילב לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לשילב מראש לשילב תנקוט שילב במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן.

 

6. רכישת מארז מתנה ליולדת

6.1  שילב תספק את המארז ליולדת במחלקת היולדות בבית החולים בו היא שוהה (על פי הפרטים שיסופקו על ידי הלקוח בהזמנה) ("המחלקה"). שירות זה ניתן אך ורק בבתי חולים בהם קיים סניף של "שילב".האספקה תתבצע תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה באתר, בכפוף לאמור להלן:

6.1.1 הזמנה שתתקבל באתר שילב עד השעה 12:00 תגיע למחלקה תוך 24 שעות.  

6.1.2 הזמנה שתתקבל באתר בימים שישי ושבת תימסר רק ביום ראשון עד השעה 12:00

6.1.3 הזמנה שתתקבל באתר לאחר השעה 12:00 תיחשב כאילו התקבלה ביום המחרת, ותימסר במחלקה תוך 24 שעות ממועד זה.

6.2 עלות משלוח של מארז מתנה ליולדת היא 30 ₪.

6.3 לא ניתן להחזיר ו/או להחליף חלק ממארז מתנה. ההחזרה תתאפשר רק במארז סגור שלא נפתח ובכפוף למדיניות החזרת המוצרים המפורסמת באתר.

 

7. ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש

7.1.  המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.

7.2.  להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

7.2.1.     המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר;

7.2.2.     המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן:

7.2.2.1.          טובין פסידים;

7.2.2.2.          טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

7.2.2.3.          טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

7.3.  ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לשילב במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו website@Shilav.com .

7.4.  לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, שילב תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).

7.5.  במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לשילב, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הנכס לשילב תהיה על חשבונה). המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.

ביטול העסקה על ידי שילב

7.6.  שילב תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה:

7.6.1.     במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

7.6.2.     אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

7.6.3.     במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

7.6.4.     אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;

7.6.5.     הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ושילב תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי שילב בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

8. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

8.1.  בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו  בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש. שילב רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. שילב רשאית למסור   נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

8.2.  שילב אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את  הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

8.3.  לתשומת לב המשתמש: במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים והנחות בשילב.

8.4.  אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות משילב, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל משילב.

 

9. זכויות יוצרים וקנין רוחני

9.1.  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של שילב.

9.2.  האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן - "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של שילב או של צדדים שלישיים אשר התירו לשילב לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

9.3.  נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של שילב.

9.4.  המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

9.5.  הסימנים המסחריים של שילב בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של שילב, או מותגים בבעלות שילב, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לשילב. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של שילב בסימני המסחר או המותגים.

 

10. הגבלת אחריות של מפעילת האתר

10.1.  האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה שילב כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, שילב בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לשילב, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן שילב את הטעות באופן מיידי. שילב אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. שילב מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלשילב אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין שילב ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.

10.2.  שילב אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי שילב, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או  בקווי התקשורת לאתר, אצל שילב או מי מספקיה.

10.3.  השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. שילב אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. שילב לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

10.4.  שילב אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

10.5.  שילב אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות 
 המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

10.6.  שילב לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

10.7.  שילב אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

 

11. תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

11.1.  אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים.

11.2.  תנאי לשימוש בפורום הגולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

11.3.  התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

11.4.  התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי שילב, ושילב אינה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.

11.5.  מובהר כי שילב אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.

11.6.  שילב אינה אחראית לפגיעה בזכויות הקניין של המידע המתפרסם על ידי המשתמש.

11.7.  שילב אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

11.8.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שילב וכל נציג מטעמה תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של שילב בלא כל מתן הודעה מראש.

11.9.  בנוסף לאמור לעיל השתתפות בקבוצות הפורום של האתר כפופים לתנאים המפורטים שלהלן והסכמה להם.

11.9.1. אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

11.9.2. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

11.9.3.אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

 

12. מודעות דרושים

המשתמש מוזמן לעיין במודעות הדרושים שמתפרסמות באתר מטעם שילב. המודעות מוסרות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות מעת לעת על ידי שילב. כדי להתקבל לעבודה יהיה על המשתמש לסיים בהצלחה את הליך המיון  והסינון הרגיל של שילב. העובדה כי המשתמש פנה אל שילב בעקבות הפרסום  באתר לא תקנה לו יתרון כלשהו.

 

13. קישורים לאתרים נוספים (links)

13.1.  הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

13.2.  בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי שילב, שילב לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,  שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או  בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 

14. תנאים נוספים

14.1.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

14.2.  אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

14.3.  הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

14.4.  שילב שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי שילב בגין שינויים במידע באתר.

14.5.  שילב רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד שילב לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

14.6.  המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין שילב כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

14.7.  הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

14.8.  היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

 

 

תנאים לחבילת לידה ברשת שילב

 

1. חבילות הלידה הנמכרות באתר חברת שילב הינן חבילות ללא אפשרות שינוי ו/ החלפת מוצרים בהן.

 2. התשלום עבור החבילה הוא בזמן ההזמנה, ניתן לבטל את ההזמנה בכל עת.

 3. התשלום אינו כולל הובלת מוצרי ריהוט והרכבתם. במקרה זה התשלום ישולם ישירות למובילים במזומן.

 4. המחיר הבסיסי של הובלת ריהוט הינו 350 ₪

 5. במידה של יעד מרוחק, הובלה מעל קומה שלישית ללא מעלית, גישה מוגבלת או צורך במנוף יגבה מחיר נוסף לאמור בסעיף 4 וזאת כמובן בתיאום מראש.

 6. זמן אספקת ריהוט הוא לפחות 10 ימי עסקים מרגע ההזמנה.

 7. שאר הפריטים בחבילת הלידה ישלחו ע"י חברת השליחויות עמה מתקשרת חברת שילב, זמן האספקה של 5 ימי עסקים מרגע הינתן הודעה לצוות האתר.

 8. שירות ואחריות למוצרים יעשה מול סניפי שילב בלבד.

 

 

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן על הפרטיות שלך שילב מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

במידע הנמסר לצורך ביצוע עסקת רכישה או לכל מטלה אחרת, שילב עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). שילב תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת ולא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב בהתאם לדרישות החוק.

שילב אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע.

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו  בפניך, התכנים שעניינו אותך, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצעת שילב רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. שילב רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

שילב אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את  הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

שילב רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

לשאלות בענין הגנת הפרטיות באתר, וכן לכל תלונה אחרת הקשורה באתר, אנא פנה בכתב באמצעות דוא"ל שכתובתו website@Shilav.com .

מדניות אחריות

שילב נותנת אחריות למוצרים המשווקים עלידה.

 • תקופות האחריות הן:
 • מיטות, שידות– שנה.
 • עריסות – שנה.
 • כסאות אוכל,נדנדות וטרמפולינה – שנה.
 • כורסאות הנקה –שנה.
 • לולים – שנה
 • עגלות ילדים (new born)– שנתיים.
 • טיולונים –שנה (כולל ריפוד)
 • מוצרים עםרכיב חשמלי/אלקטרוני (לא כולל צעצועים) – 6 חודשים. מוצרים עם רכיב חשמלי/אלקטרונימעל 150 ₪ - שנה.
 • Angel Care – שנה.
 • ריפודים – 6חודשים או שנה בכפוף להנחיות שימוש.
 • צעצועים:
 • o       טייני לאב – שנה.
 • o       מותג שילב – שנה.
 • o       תיקים – שנה.
 • o       צעצועים מספקים מקומים– 6 חודשים
 • האחריות ניתנת למקרים של פגמים בייצור המתגלים בעת שימוש סביר במוצר.
 • האחריות תינתן לכל לקוח המציג מסמך להוכחת קניה.

 

התחייבות שילב לשירות

 • שילב תפעל ככל יכולתה לתקן מוצרים בתשלום גם לאחר תקופת האחריות .
 • זמן תיקון – זמן התיקון ממועד קבלת המוצר בחנות ועד חזרתו לחנות עד 14 ימי עבודה.במקרים חריגים של חוסר בחלקי חילוף אצל היצרן יעודכן הלקוח בהתאם.
 • עלות תיקון מעל 120 ₪, יקבל הלקוח הצעת מחיר לאישורולפני ביצוע התיקון.
 • בהחזר מוצר מתיקון לחנות תימסר הודעה טלפונית או sms  ללקוח מהסניף.
 • החברה מתחייבת לשמור את המוצרים עד חודש לאחר מסירת ההודעה והגעת המוצר לחנות.
 • מחויבות הלקוח ליצירת קשר עם הסניף ואיסוף המוצר.
 • מוצר הנשלח לבדיקת גורם חוץ ו/או מעבדה – תשובה תמסר ללקוח עד 14 יום.
  ברשות שילב מלאי ריפודים לחלק ממוצריה, יתכנו שינויים מעת לעת במגוון המוצרים והצבעוניות בכפוף למלאי היצרן.
 • מוקד השרות מתחייב למענה בתוך 48 שעות, בשעות הפעילות בכפוף לימי הפעילות מרגע קבלת הפניה.
 • שילב אינה אחראית לשמירת המוצר מעבר לזמן המפורט לעיל.

  

ציוד חלופי

 • בתקופת האחריות רשת שילב תעשה ככל שביכולתה על מנת להעמיד ללקוח ציוד חלופי למוצרים בעלי היבט בטיחותי, הנמסרים לתיקון בתקופת האחריות, בהתאם לרשימה הבאה: עגלות ילדים וטיולונים, כסאות בטיחות, מכשירי angel care וכו'  בהתאם למלאי הקיים בחנות.
 • על הלקוח מוטלת האחריות לאיסוף המוצר מהסניף בו נמסר .