תקנון פעילות שילב -INGLESINA"" ו-DREAM CARD"

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם:

 1. "עורכת הפעילות" או "שילב"– שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ שכתובתה רח' כנרת 1 קרית שדה התעופה, לוד.
 2. "הפעילות" פעילות שיווקית שתתקיים ברשת חנויות שילב ובאתר הסחר www.shilav.com  במסגרתה כל לקוח אשר ירכוש בתקופת הפעילות עגלה ממותג "INGLESINA" מאחד מן הדגמים המפורטים להלן, יהא זכאי לקבלת תו קניה מסוג "DREAM CARD- GIFT CARD", בערך הנקוב על פי המפורט להלן.
 3. "העגלות המשתתפות בפעילות" – עגלות מדגם "APTICA" ו-"TRILOGY" ממותג INGLESINA בלבד, בצבעים המצויים במלאי החנות במועד הרכישה בלבד.
 4. "משתתף" - בפעילות רשאים להשתתף מי שהינו חבר מועדון שילב, או שהצטרף למועדון שילב במהלך תקופת הפעילות, אשר ירכוש את אחת מן העגלות המשתתפות בפעילות במהלך תקופת הפעילות, באחת מחנויות שילב בלבד או באתר הסחר. תנאי החברות במועדון שילב מפורטים בתקנון מועדון שילב באתר שילב -  https://www.shilav.co.il/clubmembers-terms.
 5. "הפרסים בפעילות" – משתתף בפעילות, אשר ירכוש בתקופת המבצע אחת או יותר מן העגלות המשתתפות במבצע, יהיה זכאי לקבל תו קניה מסוג ""DREAM CARD- GIFT CARD – תו קניה לרכישה בחנויות קבוצת פוקס (להלן: "תו הקניה"), שיהא בשווי נקוב על פי הפירוט להלן:

 

 • ·         בגין רכישת עגלת INGLESINA TRILOGY יהיה המשתתף זכאי לקבלת תו קניה שערכו הנקוב 500₪ (חמש מאות שקלים חדשים). למשתתף שירכוש את העגלה באילת ימסר תו קניה בערך נקוב של 425 ₪ (ארבע מאות עשרים וחמישה שקלים).

 

 • בגין רכישת עגלת INGLESINA APTICA יהיה המשתתף זכאי לקבלת תו קניה שערכו הנקוב 1,000₪ (אלף שקלים חדשים). למשתתף שירכוש את העגלה באילת ימסר תו קניה בערך נקוב של 850(שמונה מאות וחמישים שקלים).

 

 1. "ספקית הפרס" – קבוצת פוקס – חב' פוקס ויזל בע"מ. מובהר כי שילב איננה אחראית לתנאי מימוש תו הקניה המתנה ואלה יחולו בהתאם להנחיות ולתנאי ספקית הפרס ובהתאם למפורט על גבי גב תווי הקניה.
 2. "תקופת הפעילות" – הפעילות תיערך החל מיום 7.3.2019 בשעה 10:00 ועד ליום 23.3.2019 (כולל) בשעה 21:00  או עד לגמר מלאי העגלות, על פי המוקדם מבין המועדים. מלאי העגלות המשתתפות בפעילות (משני הדגמים, בצבעים שונים בכמויות שונות) הינו 300 לכל הפחות. על אף האמור מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אופן ההשתתפות בפעילות

 1. כל משתתף שירכוש באחת מחנויות שילב בארץ או באתר הסחר במהלך תקופת הפעילות את אחת מן העגלות המשתתפות במבצע ויזדהה כחבר מועדון שילב (או לחלופין, יצטרף למועדון שילב בחנות או באתר במעמד הרכישה), יהיה זכאי לקבלת תו קניה בהתאם לפירוט לעיל.

קבלת תו הקניה כאמור מותנית ברכישת עגלה ממלאי החנות ונטילת העגלה מן החנות במעמד הרכישה (היינו, שלא במסגרת הזמנת לידה הנאספת במועד נדחה או בהזמנה מראש).

ברכישת עגלה מן הדגמים המשתתפים בפעילות שתבוצע באתר שילב – תו הקניה הרלוונטי יצורף למשלוח העגלה וישלח אל הלקוח המזמין עם שליח (לבית הלקוח או אל חנות לפי בחירתו).

 1. בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו בפרס.

הפרסים – תווי הקניה

 1. הזכייה בפרסים במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 2. מובהר למען הסר כל ספק כי הפרס אינו ניתן לשינוי, החלפה או המרה; היינו לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של תווי הקניה ולא יינתן כל זיכוי כספי ו/או החזר כספי חלף תוי הקניה.
 3. מובהר כי מימוש תווי הקניה יעשה תחת התנאים הבאים:

א.      תו הקניה אינו משתתף במבצעים והנחות

ב.      לא ניתן למימוש במקביל להטבות, מבצעי מועדון. לא ניתן למימוש באתרי הסחר.

ג.        תו הקניה אינו מהווה כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו – 1986

ד.      תקף ברשתות המופיעות בחזית התו בישראל בלבד (למעט עודפים).

ה.      לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.

ו.        גניבה/ אובדן / השחתה-באחריות המחזיק בלבד.

ז.       לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה.

ח.      *לבירור יתרה בתו הקניה: www.gift-card.co.il ,03-6177808 "

ט.      למען הסר ספק מובהר כי לא ניתן לממש את תו הקניה "DREAM CARD" ברשת חנויות שילב.

 1. עורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לתפעול תו הקניה ו/ו תנאי מימושו ו/או כל פגם אשר יתגלה בו והאחריות לעניין זה תחול על ספק הפרס בלבד.
 2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או את זהות ספק הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים
 3. בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במרמה, מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. מובהר כי עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתף אשר לא עמד באיזה מבין תנאי תקנון זה, ומשתתף כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.
 4. במקרה של אובדן/ גניבה של תו הקניה או הצגת תו קניה פגום ו/או תו קניה שעל פי מספרו הסידורי נחזה כי כבר מומש, לא יינתן תו קניה אחר במקום. שמירת תו הקניה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות שקיבלו לידיו. מובהר כי שילב ו/או ספקית הפרס לא תהיינה אחראיות, בכל מקרה, במקרה של אבדן/גניבה/מימוש על ידי אחר של תו הקניה והמשתתף בפעילות יהא מנוע מלטעון טענה ו/או דרישה כלפי שילב ו/או ספקי הפרס בקשר לכך.
 5. ביטול עסקת רכישת העגלה - במקרה של ביטול העסקה (שיעשה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין) יקוזז מלוא ערכו הנקוב של  תו הקניה מסכום ההחזר הכספי לו יהא זכאי המשתתף בגין ביטול העסקה, זאת גם אם עד למועד ביטול העסקה תו הקניה טרם מומש או מומש באופן חלקי בלבד.
 6. האחריות למימוש תו הקניה הינה על המשתתף בפעילות בלבד. עורכת הפעילות וספקית הפרס לא יישאו באחריות בגין אי מימוש תו הקניה בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין, במשתתף בפעילות.
 7. חלוקת תווי הקניה תיעשה בחנויות שילב עד לתום תקופת הפעילות או עד לגמר מלאי תווי הקניה, על פי המוקדם מבין שני המועדים ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקית הפרס ו/או מי מטעמן במקרה של שינוי הפרס.
 8. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות וכמות הפרסים/תווי הקניה, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקתם בתנאים.
 9. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם תווי הקניה שלא חולקו, לאחר סיום תקופת הפעילות.

כללי

 1. תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר שילב www.shilav.com ובמשרדי שילב ברח' כנרת 1 קרית שדה התעופה, לוד.
 2. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו.
 3. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
 4. עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות במהלך הפעילות או בסיומה או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך
 6. ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי עורכת הפעילות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
 7. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 299 לחוק העונשין וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
 8. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות ובחנות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף בפעילות.

 

 

פברואר 2019