משלוח חינם עד הבית בהזמנה מעל 199 ₪ (לא כולל ריהוט)
מצטרפים למועדון 'שילב' ונהנים מהטבות והנחות בלעדיות
חדש באתר - תשלום במגוון כרטיסי מתנה ו- Gift Card!

תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות

שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ 

  1. מבוא 

1.1.    תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ, ח.פ. 510722291  (להלן: "המועדון " ו"שילב" ו/או "החברה" בהתאמה).

 

1.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי מתנאי תקנון זה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרים בהם חלה חובה במתן הודעות על פי דין.

 

  1. הצטרפות וחברות במועדון 

2.1          חברות במועדון 

2.1.1          לחברה שיקול דעת מוחלט ובלעדי, בכל הנוגע לקבלת חברותה של מועמדת למועדון והזכות לסרב לקבל חברה למועדון, מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק.

 

2.1.2          חברה במועדון תהא כל אדם פרטי, מגיל 18 ומעלה בלבד, אשר שילמה בגין החברות במועדון, מילאה טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמדה במכלול תנאי המועדון ובהתאם להוראות תקנון זה.

 

2.1.3          יודגש כי, ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו"ב.

 

2.1.4          תוקף החברות במועדון הינה ל- 4 שנים מיום ההצטרפות.

 

2.1.5          ניתן להצטרף למועדון בכל אחת מחנויות שילב ו/או דרך אתר הסחר של החברה בכתובת www.shilav.co.il. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את שיטת ההצטרפות למועדון מפעם לפעם וכן להוסיף או לגרוע חברים מהמועדון בהתאם לקריטריונים שתקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.

 

2.1.6          מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שילב תהיה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על הפסקת חברות של חברה במועדון לאלתר בשל אי עמידתה בתנאי המועדון ו/או בשל שימוש לרעה שעשתה חברה במועדון.

 

2.1.7          מובהר כי, ניתן להצטרף למועדון פעם אחת, ולא יתאפשר צירופה של חברה אשר רשומה כבר במאגר המידע.

 

2.1.8          החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש ע"י אחר או באמצעות אחר. אלא בהסכמה מוקדמת ובכתב מאת הנהלת המועדון ולשיקול דעתה בלבד ובכפוף להמצאת יפוי כח חתום על ידי חברת המועדון ומאושר כדין.

 

2.1.9          לשם קבלת ההטבות על החברה להזדהות כחברת מועדון הלקוחות, בצירוף תעודה מזהה של החברה ולא תשמע כל  טענה לעניין זה.

 

2.1.10      החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות שילב בישראל בלבד (לא כולל חנויות OUTLET)  ולא כולל נקודות מכירה אחרות – כדוגמת נקודות מכירה סיטונאיות, בהן נמכרים מוצרים של שילב. מובהר בזאת, כי במידה ולחברה יצטרפו בעתיד חנויות נוספות תהא רשאית הנהלת המועדון לקבוע כי החברות תהא תקפה גם בחנויות אלה. רשימת החנויות שבהן ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס החבר תיערך בידי שילב ותעודכן על דרך הוספת ו/או גריעת חנויות לפי שיקול דעתה של שילב מעת לעת. רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון במשרדי הנהלת החברה והיא שתחייב את הצדדים. 

 

2.2          הוראות בנוגע לדמי חבר ולחידוש חברות במועדון 

2.2.1          החברות במועדון הינה ליחידים, בתשלום של 39 ₪ (כולל מע"מ).

 

2.2.2          בתום 48 חודשי החברות במועדון, תעמוד ללקוחה הזכות להאריך את תקופת החברותה במועדון, לשנה נוספת, בתשלום דמי חידוש בסך 20 ₪ (להלן: "דמי החידוש").

 

2.2.3          התשלום בגין החברות במועדון ו/או בגין חידוש החברות יהיה במזומן ו/או באמצעות כרטיס אשראי בלבד ו/'או בכרטיס מתנה בלבד ו/או עפ"י דין. לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים. מבצעים החלים בחנויות החברה, אינם חלים על תשלום בגין דמי החברות במועדון. 

 

2.2.4          שילב  שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה דמי החבר ו/או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יובהר בזאת כי, לקוחה אשר הצטרפה למועדון ושילמה את דמי החבר ו/או דמי החידוש ולאחר מכן דמי החבר ו/או דמי החידוש פחתו ו/או בוטלו לא תהא זכאית להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות ו/או החידוש שכבר שילמה.

 

2.2.5          שילב שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום דמי החבר ו/או דמי החידוש. יחד עם זאת, מובהר כי, אי דרישה מצד שילב של דמי החבר ו/או דמי החידוש אינה מהווה ויתור מצידה ואינה גורעת מזכותה של שילב לדרוש תשלום דמי חבר ו/או דמי חידוש בכל מועד אחר שתחליט. 

 

2.3          דרכי ההצטרפות למועדון 

2.3.1          ניתן להצטרף למועדון בכל אחת מחנויות שילב ו/או באתר הסחר של שילב. החברות במועדון מותנית, בין היתר במילוי טופס הצטרפות הכולל את הפרטים הבאים: פרטים אישיים ולרבות שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, כתובת דוא"ל תקפה, מספר טלפון, חתימה, תאריך והסמכה לקבלת דיוור וכן פרטים אישיים נוספים לפי הנחיית שילב. מודגש כי, המצטרפת אינה מחוייבת למסור פרטים כאמור. 

 

2.3.2          הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של המבקשת להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחברת המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

2.3.3          פרטי החברים במועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית וכן במאגר המידע של החברה מספר 991011081 על פי החלטת שילב מעת לעת.

 

2.3.4          האחריות למילוי טופס ההצטרפות באופן קריא, מדוייק ומלא, הינו של הלקוחה בלבד ולא תישמע כל טענה כלפי שילב בגין אי קבלת הטבות מועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס ו/או מילוי חלקי ו/או בלתי מדויק ו/או בלתי קריא.

 

2.3.5          מובהר כי, במקרה של טופס הצטרפות חסר, בלתי מדויק, בלתי קריא וכיוצ"ב תהיה שילב רשאית שלא לצרף או לחדש את חברות הלקוחה במועדון שילב.

 

2.3.6          הלקוחה מתחייבת כי תעדכן את שילב מעת לעת בפרטיה המעודכנים, ככל ויחול בהם שינוי.

 

2.3.7          שילב שומרת לעצמה את הזכות להעניק כרטיסי חברות במועדון ללא תשלום. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק.

 

  1. הטבות לחברי המועדון 

3.1     החברות במועדון מקנה לחברי המועדון הטבות, מבצעים והנחות ייחודיות מעת לעת בחנויות ובאתר הסחר של שילב.

חנויות שילב - אינן כוללות את חנויות העודפים / אאוטלט. בכל מקום בתקנון זה, המונחים "חנויות", "סניפים", "הרשת" ו"חנויות הרשת" אינם כוללים חנויות עודפים/אאוטלט, בין אם הדבר צויין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו.

3.2     ההטבות תהיינה בתוקף בהתאם לתנאי המבצע ו/או ההטבות. שילב תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה, או אם החברה מחויבת במתן הודעה על פי דין המתייחס לביטול הטבות.

 

3.3     ההטבות תוענקנה בפועל בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של שילב והחנויות. אם תהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל שילב לתיקון אותן תקלות תוך זמן סביר ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

 

3.4     תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים של המועדון הינו אישי ובכפוף להזדהות כחברת המועדון (בהצגת תעודה מזהה), טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. לשם זיהוי חברת המועדון יהיו שילב ו/או מי מעובדיה רשאים לדרוש מחברת המועדון להציג תעודה מזהה.

 

3.5     מובהר כי, במקרה של מבצעים/הטבות חופפים (מבצעים המתנהלים במקביל, בין אם מבצעי מועדון שונים ובין אם גם מבצעים לכלל לקוחות שילב) לא ניתן יהיה לממש כפל מבצעים ו/או הטבות. למען הסר ספק, ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת מועדון שילב יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה ו/או הנחה אחרת שניתנו או יינתנו ללקוחות שילב.

 

3.6     למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לשלם באמצעות תווים, תלושים, כרטיסים נטענים, בין אם רב פעמיים ובין אם חד פעמיים, וכל כרטיס או תו דומה אחר, עבור רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון; וכי מחירי המכירה במקרה כזה יהיו המחירים הרגילים ברשת (שמיועדים ללקוחות שאינם חברי מועדון המשלמים באמצעי תשלום מסוג זה והכל בהתאם לתנאי המימוש המופיעים על גבי הכרטיסים).

 

3.7     בהקשר זה יובהר כי, היה ובוצעה עסקה אשר חלקה שולם בתווים, תלושים, או כרטיס דומה וחלקה שולם בכרטיס אשראי - לא תינתן ההנחה או הטבה לחברות המועדון וכלל הנחות הסל בטלות גם על החלק היחסי של העסקה ששולם בכרטיס אשראי. כאשר חלק מהרכישה מתבצע באמצעות כרטיס מתנה, אין הנחה על כלל סל הקניות.

 

3.8     במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות הטבה לחברות המועדון ו/או החלפת פריט שנרכש באמצעות הטבה, יהיו בהתאם למדיניות החזרת המוצרים בשילב כפי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.

 

מובהר כי ההטבות לחברות המועדון, כפי שיקבעו על ידי שילב ויפורסמו על ידה, אינן ניתנות לשינוי ו/או המרה ולא ניתן להמיר את שווי ההטבה/ההנחה בתשלום כלשהו.

 

3.9     מובהר כי שילב תהיה רשאית לקבוע כי הטבות, הנחות ו/או מבצעים יינתנו או לא יינתנו לכל חברות המועדון, לחברי מועדון מסוימים, לסוג מסוים של חברי מועדון, בחנויות מסוימות ו/או על פי כל פילוח שאותו תמצא שילב כרלוונטי – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של שילב, ולא יהיה למי מחברות המועדון טענה ו/או תביעה כנגד שילב בשל כך.

 

3.10  שילב רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

3.11  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

 

  1. הנחיות בנוגע להטבות, קופונים ומבצעים

 

4.1     החברות במועדון מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, כפי שיפורסמו ע"י המועדון מפעם לפעם.

 

4.2     תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחברת מועדון לקוחות, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. ההטבות הינן הטבה אישיות וניתנות למימוש אישי בלבד.

 

4.3     שילב רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.4     שילב תהא רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה, לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון, אשר יהיו תקפים אך ורק לחברות המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.5     להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחו לחברות המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור ו/או בפרסום עצמו -

4.5.1     המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.

4.5.2     אין כפל מבצעים והנחות.

4.5.3     התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.

4.5.4     קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה.

4.5.5     מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בסניף. קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד.

4.5.6     לא חל על כרטיסי מתנה

  1. ביטול החברות במועדון

 

5.1     לקוחה המעוניינת לבטל את החברות במועדון תפנה לצורך כך לאחת מחנויות שילב בה ביצעה את ההצטרפות למועדון וביטול כאמור יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010. ביטלה החברה את החברות טרם שחלפו 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון תהא זכאית לקבלת דמי החבר ו/או דמי החידוש ששולמו על ידה.

 

5.2     ביטול החברות לאחר חלוף 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר ו/או דמי החידוש, לרבות במקרה בו לא נעשה מימוש של הטבות המועדון.

 

5.3    שילב שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות במועדון (או לחילופין, לא לאפשר חידוש חברות) בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצעה על ידי החברה מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של שילב, עשתה הלקוחה מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של שילב ו/או אם פעלה הלקוחה באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי המועדון על פי הוראות תקנון זה.

 

  1. משלוח דיוורים ומאגר מידע 

6.1      מאגר מידע 

6.1.1          בהצטרפות למועדון מסכימה הלקוחה להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון הלקוחות.

 

6.1.2          חתימת הלקוחה על בקשת ההצטרפות הכוללת את פרטי הלקוחה וההסכמה לקבל דיוור ישיר, מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה ו/או לקבוצת פוקס ויזל בע"מ (להלן: "קבוצת פוקס") ו/או לחברות בנות ו/או חברות קשורות של פוקס, קיימות ו/או עתידיות (להלן: "חברות בקבוצה"), לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות או גופים אחרים. מידע שנאסף אודות חברי מועדון שיהא בידי שילב, ייחשב לקניינה של שילב, וחברת המועדון מוותרת בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

 

6.1.3          שילב תהא רשאית להציע לחברת המועדון מעת לעת מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע שיימסר לה ו/או שיאסף על ידה, לצורכי שיווק ודיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי שילב עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ו/או כל דין.

 

6.1.4          כמו כן שילב תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חברת מועדון (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חברת המועדון ומספר תעודת הזהות שלה), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חברת המועדון לצרכי החברה.

 

6.1.5          שילב תהיה רשאית לחלק את חברות המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי החברה רלוונטיים.

 

6.1.6          האמור בסעיף זה מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

 

6.1.7          כתנאי להצטרפות למועדון, מאשרת הלקוחה כי בהצטרפותה למועדון שילב מסכימה חברת המועדון לצירופה וכן להעברת  המידע אודותיה למועדון נפרד ככל שינוהל על-ידי שילב ו/או חברות או מותגים נוספים ו/או חברות מוחזקות על ידה (כפי שיהיו מעת לעת) של פוקס ויזל בע"מ ו/או חברות מוחזקות על-ידה  (כפי שיהיו מעת לעת (.

 

6.1.8          יובהר כי, כל מידע אודות חברת המועדון שיצטבר בקשר להיותה חברה במועדון יחשב לקניינה של שילב, וחברת המועדון  מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחם.

 

6.1.9          חברת המועדון מסכימה ומאשרת כי שימוש כאמור במידע שיימסר לשילב, לא ייחשב כהפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש כאמור במידע. חברת המועדון מאשרת ומסכימה כי שילב תהיה רשאית להעביר את המידע לגורמים מטעמה, אשר יהיו מעורבים בביצוע השימושים המתוארים לעיל.

 

6.1.10      בכפוף לאמור בתקנון זה, הלקוחה תחשב כמי שהסכימה מרצונה החופשי כי הנתונים האישיים אותם תמסור כמפורט לעיל וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישות הלקוחה ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יישארו במאגרי המידע של שילב ו/או של קבוצת פוקס ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברות המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק, מתן הטבות וקידום עריכות סקרים ומחקרי שוק שיבוצעו על ידי שילב ו/או מי מטעמה וכן ישמש את החברה ו/או מי מטעמה לקיום פעילותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי לשם דיוור ישיר לחברי המועדון.

 

6.1.11      מחיקת פרטי חברת המועדון: כל חברת מועדון תהא רשאית לבקש משילב, בהודעה בכתב לדוא"ל sherut@shilav.com, כי המידע הקיים לגביה יימחק ממאגר המידע של שילב  בכפוף לכל דין.

 

6.2      דיוורים 

6.2.1          חתימה על טופס ההצטרפות למועדון מהווה הסכמת הלקוחה לקבלת מידע תוכני, שיווקי ופרסומי, לרבות מידע בדבר מבצעים והטבות לחברי המועדון, באמצעות אמצעי התקשורת שמסרה הלקוחה (דוא"ל ו/או טלפון, לפי בחירת הלקוחה), הכל כמפורט להלן. לקוחה אשר אינה מעוניינת בקבלת מידע כאמור מתבקשת לציין זאת על גבי טופס ההצטרפות.

 

6.2.2          שילב שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אפליקציה, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות, בכפוף לכל דין.

 

6.2.3          למען הסר ספק, מובהר כי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו החתימה על גבי טופס הבקשה להצטרפות למועדון, במסגרתו ניתנת הסכמה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לשילב וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי המועדון בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

 

6.2.4          יובהר כי, האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינו על הלקוחה אשר מתחייבת למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ובאופן ברור וקריא. הלקוחה מאשרת כי הפרטים שמסרה הינם נכונים, עדכניים ומלאים והיא מאשרת כי תעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות/ מילוי חלקי/אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוחה.

 

6.2.5          בנוסף, רשאית חברת המועדון לדרוש משילב, בכתב, להסיר את עצמה מרשימות הדיוור של המועדון, בכל אחת מהדרכים הבאות -

6.2.5.1         פניה אל מוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 03-5775111.

6.2.5.2         פניה בכתב אל משרדי שילב, בכתובת, רח' כנרת 1, איירפורט סיטי, ההסרה תבוצע בתוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה במשרדי שילב.

6.2.5.3         הודעת SMS חוזרת או התקשרות למענה ממוחשב המצוין בהודעת SMS.

6.2.5.4         לחיצה על כפתור "הסר" שמצורף לכתובת דוא"ל שנשלחה ללקוחה.

6.2.5.5         משלוח הודעת מייל אל כתובת המייל Baby@shilav.co.il , ההסרה תבוצע בתוך 48 שעות מרגע קבלת ההודעה.

6.2.6          מבלי לגרוע מן האמור, שילב תהיה רשאית לשלוח אל חברות המועדון מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות SMS, דואר אלקטרוני  וכיוב'.

 

 

 

 

  1. כללי 

7.1     עם ההצטרפות למועדון מקבלת החברה על עצמה את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חברת מועדון נחשבת כמי שראתה, הבינה, קראה והסכימה להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.

 

7.2     ידוע ללקוחה כי שילב שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת.

 

7.3     שילב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי שילב. ניתן לעיין בנוסח התקנון, ללא תשלום, במשרדי שילב, בחנויות ובאתר הסחר של החברה.

 

7.4     שילב שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברות המועדון כל טענה בעניין זה.

 

7.5     שילב שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעת מראש.

 

7.6     במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

7.7     המכירה ברשת חנויות שילב הנה קמעונאית בלבד. שילב תהא רשאית להגביל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל רכישה המעלה חשש כי הנה למטרה סיטונאית.

 

7.8     מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן יהיה לקבל  בכל אחת מחנויות שילב, רשימת החנויות לרבות פירוט כתובות וטלפונים ניתן למצוא באתר הסחר של שילב בכתובת www.shilav.co.il

 

7.9     במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בהטבות המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות הלקוחה לרבות כרטיסי הטבות לעובדים. ויובהר, חברות המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.

 

7.10  שילב תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.

 

7.11  דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שילב.

 

7.12  חתימת הלקוחה על טופסי ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחברת המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

7.13  ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוחה בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

 

7.14  במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברות המועדון, תפעל שילב לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברות המועדון טענות ו/או תביעות כנגד שילב בשל אי מתן ההטבות בתקפות התקלות והטיפול בהן.

 

7.15  תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

 

7.16  אין להשתמש בסימני המסחר, תכנים, שמות, עיצובים כל חומר שיווקי, תמונות וכיוצ"ב המופיעים באתר שילב ו/או באתר המועדון ו/או בפרסומים השונים (להלן: "התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי, אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ ו/או כל אחת מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, ללא קבלת אישור מראש משילב.

 

7.17  מטעמי נוחות בלבד מנוסח תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם בלשון זכר.

 

  1. מידע ופרטים 

8.1     לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן לפנות לשרות לקוחות שילב דרך הלינק 'צרו קשר' באתר בסחר או בכתובת: רחוב כנרת 1, קריית שדה התעופה, נתב"ג 7019900.

 

שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ