תקנון מועדון לקוחות

מועדון לקוחות שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ (להלן: "מועדון שילב" ו-שילב", לפי הענין)

 1. מבוא

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון שילב ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון שילב מקבל על עצמו, בעצם הצטרפותו, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון שילב יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

 1. חברות במועדון שילב
 • החברות במועדון שילב מקנה לחברי המועדון הטבות, מבצעים והנחות ייחודיות בחנויות שילב.
 • החברות במועדון איננה חלה בחנויות שילב עודפים/אאוטלט. בכל מקום בתקנון זה, המונחים "חנויות", "הרשת" ו"חנויות הרשת" אינם כוללים חנויות עודפים, בין אם הדבר צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו.
 • חבר במועדון שילב יהא אדם פרטי (ולא תאגיד), בגיר (בן 18 ומעלה) בלבד, אשר הצטרף למועדון באחת מחנויות שילב או באתר שילב באמצעות מילוי טופס ייעודי ושילם דמי הצטרפות (כהגדרתם להלן) או מי שהצטרף בעבר כחבר במועדון וחידש את חברותו במועדון באמצעות תשלום דמי חידוש (כהגדרתם להלן) ומילוי טופס ייעודי, והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר בתוכנית הנאמנות").
 • החברות במועדון שילב הינה לשנתיים (24 חודשים) ממועד ההצטרפות/חידוש ויש לחדשה אחת לשנה. ממועד סיום שנת החברות ועד לחידוש החברות (במידה ויבחר החבר לחדש את החברות) לא יהיה החבר זכאי להטבות.
 • החברות במועדון שילב הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה ורק חבר המועדון בעצמו יהיה רשאי ליהנות מן ההטבות.
 • שילב שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי החברות במועדון וההצטרפות אליו, לרבות את ההטבות שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם, ובכלל זה לבטל את פעילות המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות כל דין. כמו כן, החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרים בהם קבועות בתקנון זה הוראות בדבר הודעות או במקרים בהם שילב מחויבת במתן הודעות על פי דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני השינוי. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי שילב, והוא בלבד.
 1. דמי הצטרפות ודמי חידוש
 • ההצטרפות למועדון שילב כרוכה בתשלום דמי הצטרפות בסך 30 ₪ (להלן: "דמי ההצטרפות").
 • התשלום יבוצע במעמד ההצטרפות למועדון שילב וכתנאי לה.
 • שילב שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי ההצטרפות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בתום 24 חודשי החברות הראשונים במועדון תעמוד לחבר הזכות להאריך את תקופת חברותו במועדון, לשנה נוספת, בכפוף למילוי טופס ייעודי ותשלום דמי חידוש בסך 20 ₪ (להלן: "דמי החידוש").
 • התשלום עבור דמי ההצטרפות ו/או החידוש יבוצע בחנויות שילב בלבד, במזומן או באשראי.
 1. הצטרפות למועדון שילב ומסירת פרטים אישיים
 • לצורך הצטרפות למועדון שילב יידרש הלקוח למלא טופס הצטרפות בו ימלא בכתב ידו את פרטיו האישיים ולרבות שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, כתובת דוא"ל תקפה, מספר טלפון ופרטים אישיים נוספים לפי הנחיית שילב.  מודגש כי המצטרף אינו מחויב למסור פרטים כאמור. 
 • האחריות למילוי טופס ההצטרפות באופן מלא, עדכני וברור הינה של הלקוח בלבד ולא תישמע כל טענה כלפי שילב בגין אי קבלת כרטיס מועדון ו/או אי קבלת הטבות מועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס ו/או מילוי חלקי ו/או בלתי מדויק ו/או בלתי קריא. מובהר כי במקרה של טופס הצטרפות חסר, בלתי מדויק, בלתי קריא וכיוב' תהיה שילב רשאית שלא לצרף או לחדש את חברות הלקוח במועדון שילב.
 • הלקוח מתחייב כי יעדכן את שילב מעת לעת בפרטיו המעודכנים, ככל ויחול בהם שינוי.
 • חתימה על טופס ההצטרפות למועדון מהווה הסכמת החבר לקבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי, לרבות מידע בדבר מבצעים והטבות לחברי המועדון, באמצעות אמצעי התקשורת שמסר החבר (דוא"ל ו/או טלפון, לפי בחירת החבר), הכל כמפורט להלן. לקוח אשר אינו מעוניין בקבלת מידע כאמור מתבקש לציין זאת על גבי טופס ההצטרפות.
 1. ההטבות לחברי מועדון לשילב
 • שילב מקיימת מעת לעת מבצעי הנחות ו/או הטבות אחרות, ייעודיים לחברי מועדון שילב (להלן: "ההטבות"). המבצעים, ההנחות וההטבות יוקנו לחברי המועדון באופן ייחודי, במחלקות שונות ברשת שילב.
 • ההטבות תהיינה בתוקף בהתאם לפרסום שיתייחס לכל מבצע ו/או בכפוף לתקנון המבצע. שילב תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה או אם החברה מחויבת במתן הודעה על פי דין המתייחס לביטול הטבות.
 • הטבות תוענקנה בפעול בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של שילב והחנויות. אם תהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל שילב לתיקון אותן תקלות תוך זמן סביר ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 • מובהר כי ההטבות יוקנו לחברי המועדון בחנויות שילב ובאתר שילב ולא יוקנו בחנויות האאוטלט של שילב.
 • מימוש ההטבות הינו אישי, ורק חבר המועדון בעצמו יוכל לממשן. לשם זיהוי חבר המועדון יהיו שילב ואו מי מעובדיה רשאים לדרוש מחבר המועדון להציג תעודה מזהה.
 • במקרה של מבצעים/הטבות חופפים (מבצעים המתנהלים במקביל, בין אם מבצעי מועדון שונים ובין אם גם מבצעים לכלל לקוחות שילב) מובהר כי לא ניתן יהיה לממש כפל מבצעים ו/או הטבות. מובהר למען הסר ספק, ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת מועדון שילב יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה ו/או הנחה אחרת שניתנו או יינתנו ללקוחות הרשת.
 •  למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לשלם באמצעות תווים, תלושים, כרטיסי מתנה, כרטיסים נטענים, בין אם רב פעמיים ובין אם חד פעמיים, וכל כרטיס או תו דומה אחר, ולמעט באמצעות כרטיסי מתנה ("גיפט קארד") של שילב עבור רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון; וכי מחירי המכירה במקרה כזה יהיו המחירים הרגילים ברשת (שמיועדים ללקוחות שאינם חברי מועדון המשלמים באמצעי תשלום מסוג זה). בהקשר זה יובהר כי, היה ובוצעה עסקה אשר חלקה שולם בתווים, תלושים, כרטיסי מתנה או כרטיס דומה וחלקה שולם בכרטיס אשראי - לא תינתן ההנחה או הטבה לחברי מועדון וכלל הנחות הסל בטלות גם על החלק היחסי של העסקה ששולם בכרטיס אשראי. כאשר חלק מהרכישה מתבצע באמצעות כרטיס מתנה, אין הנחה על כלל סל הקניות.
 • במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות הטבה לחברי המועדון ו/או החלפת פריט שנרכש באמצעות הטבה יוחזר לחבר המועדון התשלום ששילם בפועל ו/או תעמוד לו הזכות להחליף את הפריט בפריט ששוויו זהה לעלות ששולמה על ידו בפועל לאור ההטבה/הנחה. מובהר כי במקרה של פריט אשר נרכש בהנחה והוחלף בפריט אחר, ההטבה שניתנה לחבר תחול גם על הפריט המוחלף ואולם ההטבה תחול כאמור פעם נוספת אחת בלבד, היינו, במקרה של החלפה נוספת, לא תוענק ההטבה בשלישית.
 • מובהר כי ההטבות לחברי המועדון, כפי שיקבעו על ידי שילב ויפורסמו על ידה, אינן ניתנות לשינוי ו/או המרה ולא ניתן להמיר את שווי ההטבה/ההנחה בתשלום כלשהו.
 • מובהר כי שילב תהיה רשאית לקבוע כי הטבות, הנחות ו/או מבצעים יינתנו או לא יינתנו לכל חברי המועדון, לחברי מועדון מסוימים, לסוג מסוים של חברי מועדון, בחנויות מסוימות ו/או על פי כל פילוח שאותו תמצא שילב כרלוונטי – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של שילב, ולא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו/או תביעה כנגד שילב בשל כך.

ז

 

 1. חידוש החברות במועדון
 • לשם חידוש חברותו במועדון יתבקש החבר לתשלום דמי חידוש כהגדרתם לעיל ומילוי טופס חידוש באחת מחנויות שילב. לא ניתן לחדש את החברות במועדון באמצעות אתר שילב.
 1. משלוח דיוור, מידע פרסומי, תכני ושיווקי אל חברי המועדון (כולם יחד להלן: "דיוורים")
 • חברי המועדון זכאים לקבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי, לרבות מידע בגין הטבות ומבצעים, באמצעות אמצעי המדיה השונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 • מבלי לגרוע מן האמור, שילב תהיה רשאית לשלוח אל חברי המועדון מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות סמס, מייל וכיוב'.
 • הצטרפות למועדון הלקוחות ומסירת הפרטים לחברה, מהווה הסכמה של המצטרף כחבר להיכלל במאגר מידע אשר הוקם על ידי החברה ואשר מנוהל על  ידה. חתימת הלקוח על בקשת ההצטרפות הכוללת את פרטי הלקוח וההסכמה לקבל דיוור ישיר, מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה ולחברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה, קיימות ו/או עתידיות ("חברות בקבוצה"), לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות או גופים אחרים. מידע שנאסף אודות חבר מועדון שיהא בידי שילב, ייחשב לקניינה של שילב, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
 • שילב תהא רשאית להציע לחבר המועדון מעת לעת מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע שיימסר לה ו/או שיאסף על ידה, לצורכי שיווק ודיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי שילב עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ו/או כל דין.
 • כמו כן שילב תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חבר מועדון (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חבר המועדון ומספר תעודת הזהות שלו), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חבר המועדון לצרכי החברה.
 • שילב תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי החברה רלוונטיים.
 • האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 • חבר המועדון מסכים ומאשר כי שימוש כאמור במידע שיימסר לשילב, לא ייחשב כהפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש כאמור במידע. חבר המועדון מאשר ומסכים כי שילב תהיה רשאית להעביר את המידע לגורמים מטעמה, אשר יהיו מעורבים בביצוע השימושים המתוארים לעיל.
 • מחיקת פרטי חבר המועדון - כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש משילב, בהודעה בכתב לדוא"ל [email protected], כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של שילב  ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו"ב. כמו כן, יהא חבר המועדון רשאי לבקש מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון ו/או של החברה. החברה תעשה כן לבקשת חבר המועדון, שתישלח לחברה בכתב, תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה במשרדי החברה.
 •  חברי המועדון אשר נתנו הסכמתם לקבלת דיוורים כאמור לעיל רשאים לבקש בכל עת את הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מן הדרכים המפורטות לעיל. הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תמסר לשילב באחת הדרכים הבאות: משלוח הודעת מייל אל כתובת המייל [email protected] ו/או באמצעות ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על "הסר" בתחתית הודעות המייל ו/או באמצעות פנייה טלפונית אל מחלקת שירות הלקוחות של שילב בטלפון 03-5775169 או באמצעות משלוח המילה "הסר" במענה למסרונים הנשלחים משילב (מטלפון 052-9995169).
 1. ביטול חברות בתוכנית
 • כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. מען הסר ספק מובהר כי ביטול החברות במועדון יתאפשר רק במידה וטרם מומשו על ידי החבר הטבות כלשהן.
 • שילב שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות במועדון (או לחילופין, לא לאפשר חידוש חברות) בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של שילב, עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של שילב ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי המועדון על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בכרטיס החבר שהוענק לו.
 1. כללי
 • תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון שילב וכל חבר במועדון נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. שילב שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון, ובהתאם ובכפוף להוראות הדין.
 • התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי שילב ובאתר האינטרנט של שילב, וכן יהיה ניתן לעיין בו בחנויות שילב.
 • שילב תהא רשאית למסור הודעות לחבר מועדון ו/או לחברי מועדון ו/או לכלל חברי המועדון, לרבות הודעות על הפסקת פעילות המועדון או חלקה ו/או שינוי תנאיו, בכל דרך שאותה תמצא שילב מתאימה, לרבות באמצעות מודעה בחנויות הרשת, פרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות הודעות דיוור לחברי המועדון. אין באמור כדי לחייב את החברה לפרסם את הפסקת הפעילות, אם תהיה, או כל הודעה אחרת, באחת מהדרכים המפורטות לעיל. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין ספציפי שיתייחס לפרסום הודעות, בין מסוג מסוים ובין דרך כלל, לחברי מועדון, ככל שיהיה.
 • כל פעולה של המועדון או של שילב לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה.
 • אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר שילב ו/או בהודעות ופרסומים של המועדון ו/או בדיוורי שילב ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של המועדון ("התכנים"), אלא לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.
 • תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
 • בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לחברת שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ, מרחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לידי מחלקת שירות הלקוחות), טל': 03-5775169, דוא"ל: [email protected]
 • מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.
 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.